เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู Information and Communication Technology for Teachers

วันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

สมาชิกในกลุ่ม
นางสาวศิริรัตน์ ชะนา  (หญิง)
รหัสนักศึกษา 574101003
คบ.ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นางสาวอมรรัตน์ สุดใจ  (อุ้ม)
รหัสนักศึกษา 574101020
คบ.ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นางสาวชลธิชา อริยทัศน์  (ซัน)
รหัสนักศึกษา 574101032
คบ.ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นางสาวศรัญญา โยธานันต์  (ยิ้ม)
รหัสนักศึกษา 574101045
คบ.ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นางสาวปาริฉัตร พิลามาตร์  (หนิง)
รหัสนักศึกษา 574101053
คบ.ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ดูความสนใจ